Kvalificerad öppenvård

Adisa erbjuder kvalificerad öppenvård till familjer och ungdomar i behov av stöd och behandling.

Vår verksamhet vilar på en psykodynamisk idégrund samt ett systemteoretiskt behandlingsarbete. Behandlingsarbetet runt varje individ och familj är anpassat efter vilka specifika behov som finns och utformas i dialog med våra uppdragsgivare. Fokus i arbetet ligger på att förstå familjers olika behov och utifrån dem arbeta med ett kvalificerat psykosocialt förändringsarbete. På Adisa arbetar personal med adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare eller behandlingspedagog. Utöver våra kunskaper och erfarenheter har vi ett stort engagemang för människor både stora och små. Att se en förändringsprocess hos individer är vår drivkraft och gör vårt arbete unikt och meningsfullt.

Tillstånd och ramavtal
Adisa har tillstånd för 20 platser i vår öppenvårdsverksamhet. Vi har ramavtal med Göteborgs Stad och kranskommunerna i Västra Götaland.

cirkel_02-e1494504029618

Familjebehandling

Familjepedagogiskt arbete
Familjepedagogiskt arbete innebär att vi tillsammans med familjen hittar lösningar som får vardagsrutinerna att fungera. Det kan innebära nya rutiner och förhållningssätt för alla i familjen. Ett förändringsarbete är möjligt om alla delar i behandlingen integreras och i det familjepedagogiska arbetet är det extra viktigt för en bestående beteendeförändring. Målet är att både föräldrar och ungdomar skall vara mer delaktiga och ansvarstagande för sina egna liv.

Föräldrahandledning
Föräldrahandledning innebär att föräldrar, ensamstående eller par får stöd och råd i sitt sätt att agera som förälder. Behovet av handledning kan se olika ut beroende på vilken problematik som finns i familjen. Det kan vara allt från osäkerhet och funderingar kring det nyfödda barnet till ungdomar med psykosocial problematik. Föräldrar kan själva ha en problematik som försvårar den egna förmågan till föräldraskap.

Vår föräldrahandledning är både teoretisk samt praktisk. Målet med handledningen är att stärka föräldrarna så att familjens tillvaro blir trygg och förutsägbar.

Familjesamtal
• Utredande/informativa
• Strukturerade
• Avslutande

Familjesamtal är en viktig del i behandlingsarbetet, helheten i en familj är alltid större än summan av delarna. En svag länk i familjesystemet kan kompenseras av övriga medlemmar likaså kan problematiken hos en familjemedlem påverka resten av familjen negativt. Ofta kan kommunikationen mellan familjemedlemmarna i en familj ske både på verbal och icke verbal nivå, där den icke verbala ofta har en större genomslagskraft. I våra samtal lägger vi fokus på att individerna i familjen skall kunna verbalisera sina tankar och känslor. Vi uppmärksammar skillnader i familjemedlemmarnas beteende, relationer, åsikter och hur de ömsesidigt påverkar varandra. För familjen innebär detta att man tillsammans kan börja samtala om vad som är aktuellt och viktigt för familjen som helhet.

Familjehemstöd
När barn och ungdomar blir placerade utanför sin familj i familjehem kan olika sociala och psykologiska svårigheter uppstå. På uppdrag från socialtjänsten erbjuder vi handledning och vägledning för att stödja och stärka familjehemsföräldrarna, deras barn och den placerade. Med vår tillgänglighet och vårt regelbundna stöd möjliggör vi större förutsättningar för att placeringen skall bli trygg och stabil för alla parter i familjehemmet.

Ungdomsbehandling

Adisas arbete med ungdomar utmärks av en individuell behandling och att vi möter ungdomen där den unge är i vardagen och i sitt psykiska mående. I vår insats så arbetar ett behandlande team med ungdomen och familjen. Teamet samarbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stötta och stärka familjen. Vår öppenvårdsinstas präglas av stor flexibilitet och tillgänglighet i förändringsarbetet.

Bästa möjliga vård
Vi samarbetar med skola, sjukvård, företag och föreningslivet samt andra myndigheter för att skapa förutsättningar till självförverkligande och utveckling. Vi tar kontakt med aktuella nätverk och har en kontinuerlig relation under behandlingstiden kring ungdomen. Vid behov så tar vi hjälp av externa konsulter för att tillgodose bästa möjliga vård utifrån påvisad symtombild.

Psykosociala utredningar

Adisas utredningar utgår från barnets livssituation och utreds med fokus på barns behov i centrum, BBIC . Utredningarna sker i familjens hemmiljö och i dess nätverk. Våra utredningar kompletterar och fördjupar socialtjänstens egna utredningar och längden varierar utifrån uppdragets frågeställningar.

Kontakta oss gärna

På Adisa arbetar personal med adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare eller behandlingspedagog. Ställa en fråga eller skicka ett meddelande till oss på Adisa.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.