Kvalitetspolicy

Inom Adisa arbetar vi utifrån ett ledningssystem där vårt systemiska kvalitetsarbete finns beskrivet.

Syftet med vårt ledningssystem är att klargöra det systematiska kvalitetsarbetets utgångspunkter, mål, organisation och ansvarsförhållanden, strategier för förankring, genomförande och uppföljning av kvalitetsarbetet. Inom ramen för arbetet på Adisa innebär kvalitetssäkring att försäkra sig om att alla medarbetare enas om att kritiskt granska sitt arbete för att spåra upp och rätta till eventuella brister. Vårt ledningssystem säkerställer att en god kvalitet i verksamheten utvecklas och vidareutvecklas, samt underlättar granskning av verksamheten. Vårt ledningssystem utgår från Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2011:9.

 

 

 

bild_kvavalitet_03