Familjehemsvård

Adisas erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem för kortare eller längre placeringar av barn, ungdomar, syskonplaceringar samt föräldrar med barn. Vid behov så kan en vuxen vara hemma på heltid.

Våra familjehem är utredda enligt Nya Kälvesten och är noggrant utvalda för att kunna ge den placerade den omsorg och det stöd varje individ har behov av. Våra jour-och familjehem får regelbunden handledning av familjehemskonsulent som även finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar för våra familjehem.

Om behovet finns av ytterligare behandlingsinsats till den placerade kan vi erbjuda en öppenvårdsinsats parallellt med jour- eller familjhemsplaceringen. Vårt öppenvårdsteam samverkar då med familjehemmet och familjehemskonsulenten, den placerade och dess individuella behov samt övrigt nätverk för att etablera en trygg vardag i det nya boendet.

Våra jour-och familjehem finns främst i Göteborgsområdet med omnejd men även i övriga delar av landet.

bild_utredningshem_traktor

Alla barn behöver en trygg familj

Vår vision är att alla barn och ungdomar får det stöd och den trygghet de har rätt till. Det finns många barn och ungdomar i Sverige som av olika skäl inte kan bo med sina egna föräldrar. På Adisa arbetar vi för att alla barn och ungdomar oavsett behov har rätt till omvårdnad, att växa upp under trygga förhållanden, och att utvecklas i sin egen takt och utifrån egen förutsättningar i en trygg familj. Vi samarbetar med jour- och familjehem som kan ta hand om barn och ungdomar som har dessa behov. Familjehemmets uppgift är att ge nödvändig omvårdnad, vägledning och kärlek så att barnet eller ungdomen känner sig hemma och får bästa möjliga förutsättningar för en trygg uppväxt.

Att ett barn eller ungdom flyttar till ett jour- eller familjehem kan vara på grund av att barnet eller ungdomen är i en risksituation där biologiska föräldrar inte kan ta hand om det och ge den omsorg barnet eller ungdomen har rätt till eller att barnet eller ungdomen själv behöver ett nytt hem på grund av sitt egna mående. När ett barn eller ungdom placeras är tanken att det ska bo kvar i familjehemmet så länge behovet finns kvar, det kan vara under en kortare period eller under hela sin uppväxt.

Handledning, stöd & utbildning för Adisas jour- och familjehem

Det är viktigt för oss att våra jour- och familjehem känner sig trygga med att vi hela tiden finns där för stöd och vägledning. Under tiden du har ett barn eller ungdom placerat hos dig får du regelbundet handledning av våra familjehemskonsulenter. Syftet med handledning är att våra familjehem får hjälp att både förstå och hantera barnets, sina egna och familjens känslor och reaktioner under olika faser av placeringen. Familjen får handledning och vägledning att komma fram till det bästa sättet att utföra sitt uppdrag, samt att tillgodose behoven för den placerade. Vårt arbete med jour- och familjehemmen sker i hemmiljön på tider som passar familjerna.

När ni tar ett uppdrag genom Adisa får ni som familjehem regelbundet stöd från våra familjehemskonsulenter, vi är tillgängliga dygnet runt vid frågor som rör uppdraget eller den placerade. Stödet ges på telefon, videosamtal eller vid personligt möte.

Familjehemsutbildningen ” Ett hem att växa i” är en utbildning som vi erbjuder alla våra jour- och familjehem. Ett hem att växa i är en grundutbildning och har tagits fram av Socialstyrelsen och innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt med möjlighet till diskussion och reflektion. Målsättningen är att alla som blir jour- eller familjehem i Sverige ska ha likvärdig utbildning så att alla placerade barn och ungdomar får en så god vård och omsorg som möjligt. Läs gärna mer om denna utbildning på Socialstyrelsens hemsida.

Utöver grundutbildningen vidareutbildas våra familjehem hela tiden inom olika aktuella områden för att känna sig säkra och kunniga i sin roll. Det kan till exempel handla om trauma, neuropsykiatriska diagnoser eller andra svårigheter som behöver kunna bemötas med kunskap och omsorg.

Har du tänkt på att bli familjehem?

Ett jour- eller familjehem kan vara en ensamstående person, par eller familj. Våra jour- och familjehem ser väldigt olika ut, precis som alla barns behov är olika.

Familjehemsvårdens viktigaste syfte är att skapa de bästa förutsättningar för barnets välbefinnande och utveckling i familjehemmen, därför erbjuder vi utbildning, handledning och stöttning till alla våra familjer.

Adisa följer de riktlinjer och allmänna råd som socialstyrelsen tagit fram för vad en utredning av familjehem ska omfatta och hur den ska bedrivas. Detta innebär fokus på fyra områden:

  • Familjens sammansättning
  • Boende och närmiljö
  • Personliga förutsättningar
  • Inställning till uppdraget

Arvode och omkostnadsersättning till familjehem
Som familjehem får du två typer av ersättning, ett arvode och en omkostnadsersättning. Familjehemsarvodet betalas ut en gång i månaden och är en ersättning för det uppdrag som utförs av familjehemmet. Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande och beskattas. Omkostnadsersättningen skall täcka den placerades kostnader som t.ex. mat och kläder. Omkostnadsersättningen är skattefri och utgår från SKR:s rekommendationer och riktlinjer.

Hur går en familjehemsutredning till?
Adisas familjehemsutredningar genomförs av våra familjehemskonsulenter och består av hembesök, intervjuer, registerutdrag och referenstagning enligt Nya Kälvesten. Adisa lägger särskild vikt vid personliga förutsättningar som anknytningsmönster, god mentaliseringsförmåga och handledningsbarhet.

Våra familjehemskonsulenter sammanställer utredningen och den presenteras för socialtjänsten i samband med förfrågan och matchning vid en ny placering. Vi samlar in viktig information från ansvarig socialsekreterare vid en förfrågan och efter det ger vi vårt förslag om ett passande jour- eller familjehem. Detta för att säkerställa att matchningen passar både den placerade och jour- eller familjehemmet.

För att kunna genomföra en optimal matchning krävs att det finns utredningar av god kvalitet av både barn, ungdomar och familjehem.

Intresseanmälan

Finns intresse för att veta mera om hur ni kan bli ett jour- eller familjehem i vår regi så fyll i formuläret nedan. Vi återkopplar när vi mottagit er intresseanmälan.