Kvalificerad öppenvård

Vår verksamhet vilar på en psykodynamisk idégrund samt ett systemteoretiskt behandlingsarbete.

Behandlingsarbetet runt varje individ och familj är anpassat efter vilka specifika behov som finns och utformas i dialog med våra uppdrags- givare. Fokus i arbetet ligger på att förstå familjers olika behov och utifrån dem arbeta med ett kvalificerat psykosocialt förändringsarbete. Adisa arbetar i team med familjerna på hemmaplan och i det övriga nätverket. Insatsen är intensiv och bedrivs alla dagar i veckan.

På Adisa arbetar personal med adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare. Utöver våra kunskaper och erfarenheter har vi ett stort engagemang för människor både stora och små. Att se en förändringsprocess hos individer är vår drivkraft och gör vårt arbete unikt och meningsfullt.

Tillstånd och ramavtal
Adisa har tillstånd för 40 platser i vår öppenvårdsverksamhet. Vi har ramavtal med Göteborgs Stad och kranskommunerna i Västra Götaland.

cirkel_NY

Familjebehandling

Familjepedagogiskt arbete
Vi arbetar tillsammans med familjen för att hitta lösningar som får vardagsrutinerna att fungera. Det kan innebära nya rutiner och förhållningssätt för alla i familjen. Ett förändringsarbete är möjligt om alla delar i behandlingen integreras och i det familjepedagogiska arbetet är det extra viktigt för en bestående beteendeförändring. Målet är att både ungdomar och föräldrar skall vara mer delaktiga och ansvarstagande för sina egna liv.

Föräldrahandledning
Föräldrahandledning innebär att föräldrar, ensamstående eller par får stöd och råd i sitt sätt att agera som förälder. Behovet av handledning kan se olika ut beroende på vilken problematik som finns i familjen. Det kan vara allt från osäkerhet och funderingar kring det nyfödda barnet till ungdomar med psykosocial problematik. Föräldrar kan själva ha en problematik som försvårar den egna förmågan till föräldraskap. Vår föräldrahandledning är både teoretisk samt praktisk. Målet med handledningen är att stärka föräldrarna så att familjens tillvaro blir trygg och förutsägbar.

Familjesamtal
Familjesamtal är en viktig del i behandlingsarbetet, helheten i en familj är alltid större än summan av delarna. En svag länk i familjesystemet kan kompenseras av övriga medlemmar likaså kan problematiken hos en familjemedlem påverka resten av familjen negativt. Ofta kan kommunikationen mellan familjemedlemmarna i en familj ske både på verbal och icke verbal nivå, där den icke verbala ofta har en större genomslagskraft. I våra samtal lägger vi fokus på att individerna i familjen skall kunna verbalisera sina tankar och känslor. Vi uppmärksammar skillnader i familjemedlemmarnas beteende, relationer, åsikter och hur de ömsesidigt påverkar varandra. För familjen innebär detta att man tillsammans kan börja samtala om vad som är aktuellt och viktigt för familjen som helhet.

Behandlingsinsats vid placering i jour- eller familjehem
När barn och ungdomar blir placerade utanför sin familj i familjehem kan olika sociala och psykologiska svårigheter uppstå. Om behovet finns av ytterligare behandlingsinsats till den placerade kan vi erbjuda en öppenvårdsinsats parallellt med jour- eller familjehemsplaceringen. Vårt öppenvårdsteam samverkar då med familjehemmet och familjehemskonsulenten, den placerade och dess individuella behov samt övrigt nätverk för att etablera en trygg vardag i det nya boendet. Med vår tillgänglighet och vårt regelbundna stöd möjliggör vi större förutsättningar för att placeringen skall bli trygg och stabil för alla parter i jour- eller familjehemmet.

Barn & ungdomsbehandling

Att arbeta med barn kräver särskild kompentens och erfarenhet. Vi finns i barnets vardag och arbetar med de svårigheter som finns i familjen och kring barnets uttryck och behov. Vårt förhållningssätt i mötet med barn är att lyssna, ha empati, vara flexibla och följsamma i både samtal och lek. Hur kan vi tillsammans med föräldrarna förstå barnets värld? Vi arbetar för att möjliggöra en förändring så föräldrar och barn kan samspela på ett nytt sätt där barnets behov tillgodoses. Varje möte, aktivitet och samtal anpassas till det enskilda barnets situation.

Adisas arbete med ungdomar utmärks av en individuell behandling och att vi möter ungdomen där den unge är i vardagen och i sitt psykiska mående. I vår insats så arbetar ett behandlande team med ungdomen och familjen. Teamet samarbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stötta och stärka familjen. Vår öppenvårdsinstas präglas av stor flexibilitet och tillgänglighet i förändringsarbetet.

Vi samarbetar med skola, sjukvård, företag och föreningslivet samt andra myndigheter för att skapa förutsättningar till självförverkligande och utveckling. Vi tar kontakt med aktuella nätverk och har en kontinuerlig relation under behandlingstiden kring ungdomen. Vid behov så tar vi hjälp av externa konsulter för att tillgodose bästa möjliga vård utifrån påvisad symtombild.

I arbetsprocessen kring varje ungdom är det den unges egna motivation och styrkor som Adisa möter och arbetar med. Med motivation och lyhördhet arbetar vi aktivt för en bestående förändring i våra ungdomars liv.

Psykosociala utredningar

Adisas utredningar utgår från barnets livssituation och utreds med fokus på barns behov i centrum, BBIC. Utredningarna sker i familjens hemmiljö och i dess nätverk. Våra utredningar kompletterar och fördjupar socialtjänstens egna utredningar och längden varierar utifrån uppdragets frågeställningar.