Uppföljning och utvärdering

Adisa systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbete omfattar metoder för att säkerställa verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling.

För att säkerställa att behandlings- och placeringsinsatserna tillgodoser målformuleringarna i genomförandeplanen har vi regelbundet uppföljningar mellan socialtjänst, Adisa och de vi arbetar med. På uppföljningsmöten följs arbetsprocessen upp och revideras vid behov. Vi betonar vikten av kontinuerlig uppföljning under pågående uppdrag för att säkerställa att insatsen är adekvat och att de uppställda målen nås.

Efter avslutad insats utvärderas arbetsinsatsen genom undersökningar som riktas till uppdragsgivare och klienter. Resultatet av undersökningarna sammanställs och ligger till grund för utvärdering av behandlingsinsatsen. Målet är att förbättra och utveckla verksamheten utifrån systematiska utvärderingar. Utförare av våra undersökningar är skandinavisk sjukvårdsinformation (SSIL).

bild_kvavalitet_01