Välkommen till Adisa

Inom Adisa erbjuder vi kvalificerad öppenvård till familjer på hemmaplan. I vår Familjehemsvård erbjuder vi konsulentstödda jour- och familjehem.

 

bild_start_ledigatjanst

Lediga platser

Vi har just nu lediga platser i öppenvården och i familjehemsvården. Kring en placering hos oss är du välkommen att ta kontakt.

bild_start_arbets

Personal på Adisa

Basen i vår verksamhet är våra medarbetare som har hög kompetens och adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare och familjehemskonsulenter. I vårt arbete utgår vi från att man förstår människor utifrån individens livshistoria och sociala sammanhang.

Uppföljning och utvärdering

Adisa systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbete omfattar metoder för att säkerställa verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. För att säkerställa att behandlings- och placeringsinsatserna tillgodoser målformuleringarna i genomförandeplanen har vi regelbundet uppföljningar mellan socialtjänst, Adisa och de vi arbetar med.